Kontaktujte nás
  Seznámení se s následujícími informacemi je potřeba dle směrnic GDPR na konci potvrdit*:

  Informace o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů

  I. Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je společnost OKO 69, s.r.o., se sídlem Březinova cesta 192/1, 412 01 Litoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 13566, IČO: 25032909, DIČ: CZ25032909.

  II. Kategorie subjektů údajů

  a) Zaměstnanci správce

  b) Zákazníci (klienti) správce

  c) Subdodavatelé a dodavatelé služeb správce

  d) Uchazeči o zaměstnání

  e) Osoby pohybující se v areálech s nainstalovaným kamerovým systémem správce

  f) Jiné subjekty údajů, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

  III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, za jakým účelem se zpracovávají a z jakého právního důvodu

  Na základě všech platných a účinných právních předpisů ((EU) Nařízení Evropského parlamentu a rady – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) je zpracování zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a v odpovídajícím rozsahu:

  a) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

  b) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

  c) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

  d) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

  e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

  f) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

  V tomto článku je subjekt údajů detailně seznámen s tím, jaké osobní údaje správce zpracovává, dále za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu.

  1. Osobní údaje zpracovávané u uchazečů o zaměstnání

  a) Jméno, příjmení a titul:

  • za účelem uzavření smlouvy - na základě plnění ze smlouvy

  b) Podpis:

  • za účelem uzavření smlouvy - na základě plnění ze smlouvy

  c) Telefonní číslo:

  • za účelem usnadnění komunikace - z oprávněného zájmu správce

  d) Údaj o absolvování akreditované rekvalifikace „Strážný“ 68-008-E (pouze u uchazeče o zaměstnání, který má vykonávat funkci Strážný):

  • za účelem mzdového zatřídění a z toho plynoucí uzavření smlouvy - ze zákona
  • e) Výpis z rejstříku trestů:

   • za účelem plnění právní povinnosti (živnostenský zákon, provozování koncesované živnosti) - ze zákona

   f) Státní občanství:

   • za účelem plnění právní povinnosti - ze zákona

   g) Adresa trvalého bydliště:

   • za účelem uzavření smlouvy - ze zákona

   2. Osobní údaje zpracovávané u osob pohybujících se v prostorách monitorovaných kamerovým systémem správce

   Kamerový systém není nikdy instalován tak, aby byl v prostorách určených k ryze soukromým úkonům (např. toalety, sprchy) a aby neúměrně narušoval soukromí subjektů údajů. Účel jeho instalace spočívá vždy v ochraně majetku zákazníka správce a dále k ochraně zdraví a života osob nacházejících se v monitorované oblasti. Osoby vstupující do areálu střeženého kamerovým systémem jsou informovány u každého vstupu do takového areálu prostřednictvím informační cedule.

   Informační cedule obsahuje takové informace:

   • Zda je či není kamerový systém se záznamem
   • Kdo je správce kamerového systému
   • Identifikace správce
   • U koho je dále možné se informovat o podrobnostech provozování tohoto systému
   • Kontaktní údaj na zmíněnou kontaktní osobu / Pověřence pro ochranu osobních údajů

   Cedule je dostatečně veliká a barevně odlišná od svého pozadí a je vždy umístěna na dobře viditelném a nepřehlédnutelném místě.

   Veškeré kamerové systémy se záznamem jsou dále registrovány u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a od platnosti a účinnosti (EU) Nařízení Evropského parlamentu a rady – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou ke každému kamerovému systému zpracovávány tzv. záznamy o činnostech zpracování. V těchto záznamech je mimo jiné uváděn účel zpracování, právní důvod zpracování, kategorie subjektů údajů, zabezpečení takového zpracování, počet kamer atd.

   Lhůty pro uchovávání záznamů jsou uvedeny individuálně v záznamech o činnostech zpracování a další podmínky provozování kamerového systému jsou sepsány ve Směrnici pro provoz kamerového systému.

   IV. Zdroje osobních údajů

   a) Přímo od subjektů údajů (zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zákazníci atd.)

   b) Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí atd.)

   c) Zákazníci správce (kontaktní osoby)

   d) Kamerový systém

   e) Audiozáznam

   V. Kategorie příjemců osobních údajů

   a) Státní a jiné orgány veřejné správy v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

   b) Zpracovatel na základě zpracovatelské smlouvy (smluvní lékař)

   c) Zákazníci správce (kontaktní osoba ve smluvním ujednání)

   U správce nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí, či mezinárodním organizacím.

   VI. Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

   Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace se řídí dle Spisového a skartačního řádu společnosti. Jde vždy o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkových vztahů, tak i z příslušných právních předpisů.

   VII. Zabezpečení osobních údajů u společnosti

   Správce přijmul s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením (GDPR). Takových zabezpečení je celá řada a jsou podrobněji sepsána ve vnitropodnikových předpisech, záznamech o činnostech zpracování atd. Jakýkoliv subjekt údajů, či kontrolní orgán se o nich dozví víc u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

   VIII. Poučení subjektů údajů a jejich práva

   a) Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

   b) Právo na opravu

   c) Právo na výmaz

   d) Právo na omezení zpracování

   e) Právo na přenositelnost

   f) Právo vznést námitku proti zpracování

   g) Právo podat stížnosti u dozorového úřadu (ÚOOÚ - úřad pro ochranu osobních údajů)

   Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům:

   Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

   a) Účel zpracování

   b) Kategorie dotčených osobních údajů

   c) Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (viz článek V. tohoto dokumentu)

   d) Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby (viz článek VI tohoto dokumentu, dle spisového a skartačního řádu společnosti)

   e) Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů

   Výčet výše uvedených informací není taxativní. Subjekt údajů může požadovat i další informace, které jsou detailněji sepsány v níže uvedených právech subjektů údajů.

   Správce poskytne na základě žádosti subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

   Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

   Právo na opravu:

   Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

   Právo na výmaz:

   Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

   a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

   b) Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

   c) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování takových osobních údajů

   d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně

   e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje

   Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je na základě výše uvedeného vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

   Nic z výše uvedeného se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

   a) Pro výkon práva na svobodu projevu a informace

   b) Pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen

   c) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví

   d) Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by některé z práv uvedených výše znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování

   e)Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

   U správce nedochází ke zpracování osobních údajů u subjektů mladších osmnácti let.

   Právo na omezení zpracování:

   Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

   a) Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

   b) Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

   c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

   d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

   Pokud bylo zpracování omezeno dle některého z výše uvedených příkladů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

   Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování dle některého z výše uvedených příkladů, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

   Právo na přenositelnost:

   Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

   a) Zpracování je založeno na základě uděleného souhlasu nebo na základě smluvního ujednání a

   b) Zpracování se provádí automatizovaně

   Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů dle výše uvedeného má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

   Tímto právem subjektu údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

   Právo vznést námitku proti zpracování:

   Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   Správce nepoužívá v rámci své podnikatelské činnosti přímý marketing. Tudíž se ho netýkají právní předpisy upravující tuto oblast zpracování osobních údajů a námitek vznesených proti takovému zpracování.

   Subjekt údajů je na toto právo výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

   Odesláním prvotního dotazníku uchazeče o zaměstnání stvrzuji, že jsem byl o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů jasně a včas upozorněn, byl jsem o něm zvlášť informován mimo obecnou informaci ohledně zpracování osobních údajů a že jsem mu zcela porozuměl.

   Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

   Dozorovým úřadem se rozumí nezávislý orgán veřejné moci.

   Dozorovým úřadem pro Českou Republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.

   Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

   Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

   IX. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

   Společnost OKO 69, s.r.o. dle Obecného nařízení nemusí využívat Pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nevyužívá. O problematiku zpracování a ochrany osobních údajů u společnosti se stará Právník a manažer pro ochranu osobních údajů. Poskytuje poradenství ohledně zpracovávání osobních údajů, poskytuje poradenství zaměstnancům společnosti, dále monitoruje soulad zpracování s Obecným nařízením a dalšími právními předpisy. Tuto funkci zastává pan:

   Mgr. Jakub Podpěra, MBA
   Telefonní číslo: +420 603 955 017
   E-mail: jakub.podpera@oko69.cz

   Odesláním Prvotního dotazníku uchazeče o zaměstnání potvrzuji, že jsem byl/a s touto informací ohledně zpracování osobních údajů společností OKO 69, s.r.o. řádně a včas seznámen/a, byl/a jsem poučen/a o svých právech, a textu jsem zcela porozuměl/a.     Přečetl jsem si tuto Informaci o zpracování osobních údajů a plně jsem jí porozuměl.


  OKO 69, s.r.o


  Březinova cesta 192/1, Litoměřice 412 01

  Jednatel společnosti


  Ing. Milan Podpěra

  Jednatel společnosti


  Miroslav Slabý

  Právník, Manažer pro ochranu osobních údajů,

  Příslušná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů


  Mgr. Jakub Podpěra, MBA

  Vedoucí PaM


  Martina Hájková

  Koordinátorka směn


  Mgr. Petra Mejtová

  Kontakt pro zájemce o zaměstnání


  Ing. Jiří Vašátko

  Vedoucí provozu


  Ing. Petr Chromý

  Vedoucí divize Sever


  Mgr. Ladislav Niebauer

  Vedoucí divize Střed


  Bc. Jiří Keller

  Vedoucí divize Východ


  Ing. Milan Mišovic

  Vedoucí divize Západ


  Renata Netíková

  Vedoucí divize Morava 1


  Mgr. Vítězslav Herosch

  Vedoucí divize Morava 2


  Pavlína Machálková

  Vedoucí divize PCO a IT


  Petr Jakš